Etiikka ja rehellisyys

Etiikka ja rehellisyys

Toimimme kunniallisesti

Toimimme kaikessa reilusti ja tiukimpia eettisiä standardeja noudattaen, joka päivä ja kaikissa toimipisteissämme, missiomme, visiomme ja arvojemme mukaan.

EN - Prysmian Group Suomessa - Etiikka

Yhtiömme perustukset vahvistavat tätä rehellisyyden kulttuuria. Ytimessä ovat Eettiset ohjeemme, jotka ohjaavat henkilöstömme toimintaa heidän päivittäisessä työssään ja ovat hyvä työkalu vastuuttoman ja laittoman toiminnan estämisessä.

Tukena tässä ovat konsernin eettiset sekä lakien ja sääntöjen noudattamista koskevat politiikat (mm. lahjonnan vastainen politiikka ja kilpailunrajoituksia koskeva politiikka), joiden tavoitteena on henkilöstön, toimittajien, kumppaneiden, agenttien, alaurakoitsijoiden ja jakelijoiden toiminnan saaminen linjaan Prysmianin toimintatavan kanssa.

Eettiset ohjeemme ja sääntöjen noudattamista koskevat politiikkamme elävät ja kehittyvät liiketoiminnan kehittyessä kilpailun myötä.

 

Arvioimme jatkuvasti toimintaamme liittyviä lakeja ja säännöksiä ja korjaamme politiikkojamme vastaavasti parhaiden käytäntöjen mukaan. Huomioimme myös sidosryhmiemme mielipiteet ja pyynnöt liittyen laillisuuteen ja asianmukaisuuteen. Tuemme eettistä toimintaa eri hankkein, joista viimeisimpiä on ilmianto-ohjelma.

Kaikki politiikkoihin tehdyt muutokset viestitään koko konsernissa ja ne ovat sekä henkilöstön että yhteistyökumppaneiden saatavilla.

Kerromme lisää ohjeista ja politiikoista seuraavilla sivuilla.

FI - Etiikka - Ohjeet, politiikat ja käytännöt

Ohjeet, politiikat ja käytännöt

Prysmianin Eettiset ohjeet muodostavat pohjan konsernin toiminnalle. Niihin on koottu oikeudet ja moraaliset velvollisuudet ja ne määrittävät kaikkien organisaatiossa toimivien eettiset ja sosiaaliset vastuut.

Ohjeet koostuvat kolmesta osasta:

  1. Liiketoiminnan etiikka: voitontavoittelu ei oikeuta sopimatonta käytöstä. Tulos on saavutettava sääntöjä ja kilpailijoita kunnioittaen ja reilulla ja läpinäkyvällä toiminnalla, joka ottaa huomioon ja täyttää markkinoiden tarpeet siten luoden lisäarvoa kaikille sidosryhmille.
  2. Yhtiön sisäinen etiikka: olemme tietoisia yhdyssiteestä henkilöstöömme ja sen merkityksestä. Vahvistamme tätä sidosta kunnioittamalla henkilöstön oikeuksia, odotuksia ja tarpeita ja kehittämällä heidän elinolosuhteitaan ja ammatillista kasvuaan. Yksilö on keskeinen yhtiömme tulevan kehityksen kannalta.
  3. Ympäristö- ja sosiaalisten kysymysten etiikka: uskoessamme vahvasti kestävän kehityksen periaatteisiin toimimme maailmanlaajuisesti ympäristöä ja paikallisia yhteisöjä kunnioittaen; samalla rohkaisemme resurssien vastuulliseen käyttöön ja edistämme paikallisia ympäröivän alueen hyvinvointia parantavia projekteja.

Kaikki Prysmian Groupin yhtiöt ovat päättäneet noudattaa eettisiä ohjeita ja niihin liittyviä sääntöjä ja konsernin omaksumia käytäntöjä.

 

Eettiset ohjeemme ovat parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaiset ja noudattavat YK:n ihmisoikeusjulistuksen ja kansainvälisen työjärjestön ILO:n perusperiaatteita.

 

Pidämme yllä Eettisiä ohjeitamme

Rehellisyys on Prysmian Groupin avainarvo. Sen toteutumisen varmistamiseksi kaikilla organisaation tasoilla olemme perustaneet valvontaorganisaation seuraamaan Eettisten ohjeiden ja muiden lakien ja säännösten noudattamista.

Organisaatio koostuu seuraavista:

  • Sisäisen valvonnan päällikkö - Chief Compliance Officer: hallitsee kaikkia asiaan liittyviä politiikkoja ja käytäntöjä ml. Eettiset ohjeet sekä raportoi valvonta- ja riskinhallintakomitealle sekä konsernin toimitusjohtajalle.
  • Paikalliset valvojat: varmistaa jokaisessa Prysmian Groupin yhtiössä, että politiikat otetaan johdonmukaisesti käyttöön.

Henkilöstön tietoisuuden lisääminen

 

Olemme ottaneet käyttöön verkko-opetustyökalun tavoitteena varmistaa henkilöstön tietoisuus eettiseen toimintaan liittyvistä käytännöistämme. Moduulin läpäiseminen on pakollista Prysmianissa työskenteleville.

Uudet työkalun versiot ovat saatavilla konsernin intranetissa ja henkilöstölle ilmoitetaan versiopäivityksistä.

Tällä tavoin pyrimme pitämään henkilöstömme jatkuvasti politiikkojemme tasalla ja lisäämään ymmärrystä niiden tärkeydestä konsernillemme.

Lataa Eettiset säännöt kokonaisuudessaan.

Prysmian Group suhtautuu erittäin vakavasti korruption ja epäterveen kilpailun kitkemiseen. Siihen tarkoitukseen Eettisissä säännöissämme on lahjonnan vastainen politiikka ja kilpailunrajoituksia koskeva politiikka. Molemmat on julkaistu konsernin intranetissä, jossa ne ovat koko henkilöstön saatavilla. Päivityksistä tiedotetaan konserninlaajuisesti.

 

Lahjonnan vastainen politiikka  

 

Politiikka ehkäisee sekä viranomaisia että yksityisiä henkilöitä koskevaa korruptiota. Koko Prysmianin henkilöstön pitää noudattaa sitä tai paikallista lainsäädäntöä, kumpi niistä sitten onkin tiukempi.

Politiikan mukaan kukaan ei saa maksaa tai luvata maksaa tai tarjota tai hyväksyä maksua, suoraa tai epäsuoraa, viranomaiselle, ellei se ole lakien mukaista ja erityisesti konsernin politiikassa sallittua.  

Tässä yhteydessä viranomainen tarkoittaa julkishallinnon tai valtion omistaman yhtiön palveluksessa työskentelevää henkilöä. Näitä ovat kaupalliset yksiköt, kansainväliset valtion organisaatiot, poliittiset puolueet tai puoluevirkailijat tai julkiseen tehtävään ehdolla olevat henkilöt.

Lataa koko lahjonnan vastainen politiikka

Kilpailunrajoituksia koskeva politiikka

 

Politiikassa käsitellään Italian ja EU:n lainsäädäntöön liittyviä asioita, jotka koskevat määräävässä asemassa olevien yritysten sopimuksia ja aseman väärinkäyttöä. Tähän liittyviä tilanteita on arvioitava näissä puitteissa tapauskohtaisesti.

 

Rohkaisemme vahvasti osakkuusyhtiöitä ja kolmansia osapuolia noudattamaan samanlaisia politiikkoja ja käytäntöjä erityisesti, mikäli ne toimivat maissa, jotka ovat allekirjoittaneet OECD:n yleissopimuksen kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan lahjonnan torjunnasta.

 

Lataa kilpailulainsäädäntöä koskevat säännöt

Me Prysmianissa edistämme aktiivisesti kaupallisia käytäntöjä, jotka varmistavat vastuullisen ja kestävän toimitusketjun ja sen, että eettisiä, taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia standardeja noudatetaan koko konsernissa ja koko arvoketjussa. Nämä periaatteet on kirjattu liiketoimintaan liittyviin eettisiin ohjeisiimme.

Ohjeet koskevat koko henkilöstöä ja niitä, jotka ovat liikesuhteissa meihin. Ohjeeseen kirjatut periaatteet koskevat koko henkilöstöä, kaikkia yksiköitä ja niiden toimittajia, kaupallisia kumppaneita, agentteja, alihankkijoita ja jakelijoita ja heidän kaikkia liiketoimintojaan ja päivittäistä toimintaansa.

Dokumentti sisältää seuraavaa: liiketoiminnan rehellisyys (reilu kaupankäynti, eturistiriidat, lahjat ja viihdyttäminen, korruptio, tilivelvollisuus); ihmisoikeudet ja henkilöstön oikeudet (alaikäisten työskentely ja orjatyö, työterveys ja turvallisuus, syrjintä, yhdistymisvapaus ja yhteinen sopiminen); ympäristö (varovaisuuden periaate, raaka-aineet ja kestävä kehitys, energiankäyttö, kasvihuonekaasut ja muut päästöt, vedenkulutus, jätteiden tuottaminen ja kierrätys). 

 

Liiketoimintaan liittyvät eettiset säännöt ja konsernin aiheeseen liittyvät ohjeet kerrotaan toimittajille valinta- ja kelpuutusvaiheissa.

 

Säännöt on julkaistu konsernin intranetissä, jossa ne ovat koko henkilöstön saatavilla. Päivityksistä tiedotetaan konserninlaajuisesti.

 

Lataa liiketoiminnan eettiset säännöt kokonaisuudessaan

Johdamme paikallisyhteisöjä hyödyttäviä hankkeita tavoitteena määritellä yhteiset säännöt yrityskansalaisuutta ja hyväntekeväisyyttä koskeville, liiketoimintaamme liittyville projekteille.

Uskomme, että energian ja tietoverkkojen saatavuus on edellytys paikallisyhteisöjen ja maiden taloudelliselle ja sosiaaliselle kehittymiselle.

Tästä syystä tukemiemme yrityskansalaisuus- ja hyväntekeväisyyshankkeiden on edistettävä projekteja, jotka helpottavat energian ja tiedonsiirron tuomista paikallisille yhteisöille, erityisesti kehittyvissä maissa.

Kerromme tärkeimmistä paikallisyhteisöjä ja hyväntekeväisyyttä koskevista hankkeistamme kestävän kehityksen raportissamme ja mahdollisuuksien mukaan nettisivuillamme.

Lataa yrityskansalaisuus- ja hyväntekeväisyyspolitiikka

 

Prysmian Group pitää henkilöstönsä turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä ympäristön suojelua yhtenä toimintansa organisoimisen tärkeimmistä edellytyksistä voidakseen tuottaa lisäarvoa konsernin sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Tämä koskee kaikkea konsernin kaapeleiden, tarvikkeiden ja järjestelmien suunnitteluun, kehitykseen, tuotantoon, toimitukseen ja asentamiseen liittyvää toimintaa.

Lataa terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka tästä.

"Konfliktimineraaleihin" (tunnetaan myös lyhenteellä '3TG') kuuluvat tina, tantaali, volframi ja kulta, joita voidaan saada Kongon demokraattisesta tasavallasta (the Democratic Republic of Congo - "DRC") sekä kymmenestä sitä ympäröivästä maasta. Aseistetut kapinalliset seudulla ovat vallanneet osia kaivosteollisuuden ja sen prosessoimien materiaalien viennistä ja käyttävät myyntituottoja rahoittaakseen kapinaansa ja ihmisoikeusloukkauksia. Prysmian haluaa varmistaa, että sen yhteistyökumppanit ovat tästä selvillä ja noudattavat konfliktimineraalipolitiikkaamme.
 

FI - Ethics and integrity

FI - Ethics and integrity - Human rights

FI - Ethics and integrity