Prysmian Group ottaa käyttöön uudet sosiaalisen yritysvastuun tavoitteet

Uudet tavoitteet keskittyvät henkilöstön monimuotoisuuden, tasa-arvon ja yhtäläisen osallistamisen edistämiseen ja digikanavien hyödyntämiseen siinä, sekä henkilöstön kehittämiseen ja toiminnan tukemiseen ja vaikutusten mittaamiseen paikallistasolla.

15/07/2021

Prysmian Group ottaa käyttöön uudet sosiaalisen yritysvastuun tavoitteet

“Prysmian Group on sitoutunut henkilöstönsä kehittämiseen sekä myönteisten vaikutusten luomiseen paikallisyhteisöjen tasolla yhtiön kaikilla maantieteellisillä alueilla, ottaen avoimesti huomioon myös niiden taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset haasteet. Uudet sosiaalisen vastuun tavoitteemme vahvistavat entistä paremmin sitoutumistamme tarpeellisiin ja vahvoihin toimiin näiden asioiden puolesta”, sanoo Prysmian Groupin pääjohtaja Valerio Battista.    

Konsernin yritysvastuu- ja sijoittajasuhdejohtaja Maria Cristina Bifulco puolestaan toteaa seuraavaa:

“Energiamurroksen aktiivisen mahdollistamisen ohella haluamme vastaavalla tavalla edistää tasa-arvoisempaa, moninaisempaa, osallistavampaa ja rikkaampaa työympäristöä ja vaikuttaa myönteisesti maantieteellisen toiminta-alueemme paikallisyhteisöissä tapahtuvaan kehitykseen.”

“Sijoittajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota eettisiin, sosiaalisiin sekä yhtiön hallintamalliin liittyviin (ESG) vastuullisuusnäkökohtiin. Maaliskuussa uuden hallituksen nimittämisen yhteydessä julkaistujen hallintositoumustemme lisäksi tänään ilmoittamamme vastuullisuustavoitteet noudattavat paitsi omia arvojamme, ovat myös kansainvälisten parhaiden käytäntöjen ja ESG-asioihin keskittyneille sijoittajille säädettyjen vaatimusten mukaisia.”

Prysmian Groupin uudet sosiaalisen vastuun tavoitteet täydentävät yhtiön yritysvastuullisuutta ilmastonmuutoksen torjunnan ohella. Konsernin tavoitteena on saattaa yhtiö yhdeksi maailman johtavista,  energiamurrosta ja vähähiilisyyttä edistävistä teknologiatoimijoista. Yhtiön ilmastostrategian tavoitteet perustuvat tutkittuun tietoon ja ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen vaatimusten kanssa, jonka mukaan hiilineutraalius yhtiön toiminnassa tulee saavuttaa vuosina 2035 - 2040, ja hankintaketjun osalta vuoteen 2050 mennessä. Prysmian Groupin yksityiskohtaiset vastuullisuustavoitteet ja suunnitelmat löytyvät verkosta osoitteesta https://www.prysmiangroup.com/en/sustainability.

Osana tavoitteitaan tukea uusien meri- ja maakaapeliyhteyksien (pääasiassa merituulipuistojen voimayhteyksien ja yhteenliitäntöjen) kehittämisen odotettua nopeutumista konserni on suunnitellut 450 miljoonan euron investointeja vuoteen 2022 mennessä, mikä vastaa yli 50 prosenttia kokonaisinvestoinneista. Investointien tarkoituksena on myös parantaa entisestään yhtiön ja sen toimitusketjun vastuullisuutta. Prysmian Groupin myynnistä jo 48 prosenttia tulee liiketoiminnoista ja tuotteista, jotka edistävät siirtymistä vähähiiliseen talouteen.

Konsernin pitkän aikavälin vastuullisuusstrategia perustuu olennaisesti globaalin henkilöstön osaamisen täysimääräiseen hyödyntämiseen. Yhtiö kehittää organisaatiotaan ennakoivasti henkilöstön monimuotoisuuden, osallistamisen ja tasa-arvon osa-alueilla kaikilla organisaatiotasoilla ja kannustaa myös teknistieteellisen taustan omaavia naisia etenemään Prysmian-urallaan. Prysmian Group pyrkii laajentamaan kaikkien työntekijöidensä digitaalista osallistamista ja ehkäisemään  samalla työrooliin tai -asemaan liittyvää syrjintää erilaisin ohjelmin. Konserni soveltaa erityisiä periaatteita naisten aseman vahvistamiseksi ja edistää näin sukupuolten välistä tasa-arvoa liiketoiminnassaan.

Konserni jatkaa toimia työ- ja työelämätasapainon parantamiseksi ja avatakseen uusia uramahdollisuuksia erityisesti naisille. Muita tukitoimia ovat lastenhoito ja vanhempainvapaan jälkeinen takaustakuu sekä joustavat työaikamallit ja osa-aikatyö myös esimiehille.

 

Yhteenveto tavoitteistamme 2030 

Henkilöstön monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallistaminen

 • Uusissa rekrytoinneissa naisten vs. miesten osuus 50/50   
 • Vähintään 30 % ylemmän johdon tehtävistä naisille
 • Tasa-arvoinen palkkaus kaikissa tehtävissä
 • Rekrytoimme 500 teknistieteellisen tai matemaattisen taustan omaavaa naista (STEM = science, technology, engineering, maths) erityisen henkilöstöohjelman kautta.
 • Vähintään 30 % johdosta tulee koostua vähemmistökansallisuuksista ja etnisistä ryhmistä
 • Paikalliset mentorointiohjelmat 500 vähemmistötaustaiselle opiskelijalle

Digitaalinen osallistaminen

 • Henkilöstön verkostoittaminen globaalilla digialustalla ja tämän toteutumisen varmistaminen seurannalla

Paikallisyhteisöjen vahvistaminen

 • Koulutusohjelmien kehittäminen paikallisille kouluille ja yhteisöille keskittyen haavoittuvimmille ja kehittyville alueille
 • Kaiken ikäisten lasten kannustaminen kiinnostumaan, tutkimaan ja hyödyntämään mahdollisuuksiaan teknistietellisellä työuralla, hyödyntäen osaamisen ja kokemuksen jakamiseen suunnattuja, yhtiön laajaan globaaliin osaamiseen perustuvia ohjelmia.

Henkilöstön kehittäminen ja osallistaminen

 • 40 tuntia opetusta vuodessa koko henkilöstölle
 • Yli 25 % henkilöstöstä mukaan työkiertoon tai muuhun uran kehittämiseen vuosittain
 • Vähintään 50 % henkilöstöstä yhtiön osakkeenomistajiksi erityisen ohjelman kautta
 • Yli 80 %:n vastausaktiivisuus vuosittaiseen henkilöstön sitoutumista koskevaan kyselyyn
 • Johtajuusindeksin (Leadership Impact Index) tuloksen nostaminen 70-80 %:iin

 

Lähde: Konsernin lehdistötiedote