Koestus on ratkaiseva osa kaapelinvalmistusta

Koestus on ratkaiseva osa kaapelinvalmistusta

Categories:

Prysmian Groupin tehtailla valmistettavien kaapeleiden laatua seurataan jokaisen työvaiheen aikana ja sen jälkeen. Tavoitteena on virheettömyys, ”zero defects”, sekä kerralla oikein, ”right-first-time”.

20/05/2022

Kovan laatulupauksen perustana on tarkka ja järjestelmällinen laadunvalvontaprosessi koestuksineen, tärkeimpänä tavoitteena asiakastyytyväisyys.  

Kaapeleiden laadunvalvonta lähtee liikkeelle jo raaka-aineista, ja monivaiheisen tuotantoprosessin päätteeksi tehtävässä koestuksessa tarkastetaan valmiiden tuotteiden standardienmukaisuus, toiminnallisuus ja laatu. Tuotteiden virheet ja laatupoikkeamat eivät yleensä näy päälle päin, joten tarvitaan joukko menetelmiä ja huolellinen prosessi, joilla poikkeamat saadaan esille ennen kuin tuote siirtyy varastoitavaksi ja edelleen asiakkaalle.

Voimakaapeleissa on monenlaista testattavaa 

Voimakaapeleiden yleisiin, sähköisten ominaisuuksien testauksiin kuuluvat jännitelujuus- ja osittaispurkauskoestukset, joilla varmistetaan kaapelin eristeen tai vaipan kestävyys, sekä eristysresistanssi- ja johtavuustestit. Muita, kaapelityypin mukaan tutkittavia asioita voivat olla muun muassa vetolujuus, iskunkesto kylmässä, lämmönkesto, säteilynkesto, vesitiiveys, jännitehäviö sekä kaapelin odotettu elinkaaren pituus. Yleisten standardien ja Prysmian Groupin omien laatuvaatimusten lisäksi koestusta voidaan tehdä asiakkaan erityistarpeiden mukaan. Tarvittaessa kaapelille voidaan tehdä esimerkiksi rasitustesti, jossa kaapelia väännetään halutulla momentilla tiettyyn suuntaan, tai suoritetaan testauksia erilaisissa lämpötiloissa. Laadunvalvonnan testejä tehdään tyypillisesti myös asiakkaan läsnä ollessa ns. loppukoestuksessa.

Koestuksella kirkkaasti parasta valokuitua

Myös valokuituja koestetaan. Valokuiduista mitataan valmistusvaiheessa ensin niiden optiset ominaisuudet, kuten vaimennus eri aallonpituuksilla, taivutuksensieto, kuidun geometria ja vetolujuus. Standardien mukaisilla tyyppikokeilla puolestaan varmistetaan, että kaapeli kestää sekä asennuksen että sille tarkoitetut käyttöolosuhteet koko oletetun eliniän. Esimerkiksi maavalokaapeleille oleellisia testejä ovat asennusvetolujuus, iskun- ja puristuksenkesto, taivutus ja lämpösyklaus. Mikrokanavakaapeleille oleellinen koestus on puhalluskoe standardiradalla. Valmistusprosessin päätteeksi kaikki valokaapelit loppukoestetaan tarkastamalla kaapelin geometria ja mittaamalla kaikkien kuitujen vaimennusarvot, jotta varmistutaan standardien sekä asiakkaan määrittelemien vaatimusten täyttymisestä.

Paloturvallisuus on välttämätön osa rakentamisen kaapeleita

Vuonna 2016 voimaan astunut, EU-maita sitova rakennustarvikeasetus ja siihen liittyvä CPR-luokitus toi mukanaan vaatimukset rakennuksiin kiinteästi asennettavien sähkö- ja tietoliikennekaapeleiden palokäyttäytymiselle ja vaarallisille aineille. CPR ottaa kantaa siihen, miten kaapelit käyttäytyvät palotilanteessa - eli siihen, mitä kaapelin ympäristölle tapahtuu. CPR:n Alaluokka s (smoke) määrittää raja-arvot savunmuodostukselle, eli käytännössä näkyvyydelle palotilanteessa. Alaluokka d (droplets) määrittää palavien pisaroiden määrän, leviämisen sekä sen, kauanko ne palavat. Jos esimerkiksi yläkatossa olevat ja palavat kaapelit sammuisivatkin itsestään, d-luokka kertoo sen, putoaako kaapelista palavaa materiaalia, joka voi sytyttää palon toisaalla. Alaluokka a (acidity) puolestaan ottaa kantaa palotilanteessa vapautuvien kaasujen happamuuteen (syövyttävyyteen) sekä halogeenittomuuteen. Tällä on merkitystä paitsi terveydelle, myös muulle ympäristölle. CPR edellyttää, että kaikki asetuksessa mainitut kaapelit on polttotestattava. Prysmian Groupin tehtailla CPR-vaatimusten täyttymistä valvotaankin erityisin polttokokein. Yhtiöllä on useita omia polttolaboratorioita, joissa CPR-luokituksen edellyttämiä polttokokeita voidaan tehdä. Yksi näistä on Suomessa Pikkalan tehtaalla.

Prysmian Group Finland edeltäjineen on ollut edelläkävijä kaapeleiden paloturvallisuudessa jo ennen CPR-aikaa, ja toi uuden asetuksen myötä ensimmäisenä markkinoille myös kokonaan halogeenittomat tuotteet.

Ennakoivaa testausta jo ennen tuotteen valmistusta

Laadunvalvontaa ja koestusta tehdään paitsi tuotantoprosessin aikana, myös ennakoivasti tuotteistusvaiheessa.

Esimerkiksi voimakaapeleiden tyyppitestit suoritetaan kertaluotoisesti ennen uuden tuotteen massavalmistuksen aloittamista, jotta varmistutaan tuotteen soveltuvuudesta aiottuun käyttöön, sekä standardien ja muiden tuotteelle asetettujen vaatimusten täyttymisestä. Tyyppitestaukseen voi kuulua muun muassa taivutuskokeita, syöksyjännitetestausta sekä tuotteen vanhentamiskokeita.

Esikarsintatestien tarkoituksena on varmistaa kaapelituotteen luotettavuus pitkäaikaisessa käytössä ja toistuvien kuormitusjaksojen aikana. Tämä vaihe voi kestää vuoden.

Tuotannossa olevien valmistuserien sähköiset ominaisuudet tarkastetaan rutiininomaisesti. Näihin testeihin ja koestukseen kuuluvat johtavuustestit sekä osittaispurkaus- ja jännitekoestus.

Erillisiä näytteitä tutkimalla tarkastellaan vielä laajemmin, miten tuote vastaa sille asetettuja standardeja esimerkiksi eristeen tai vaipan paksuuden osalta, tai suorittamalla kaapelin materiaaleille lämpövenymäkoe.

Vastuullista ammattitaitoa

Kaapelinvalmistukseen liittyvä moninainen laadunvalvonta vaatii rautaista ammattitaitoa, ja siihen liittyy poikkeuksellisen suuri vastuu. Tuotteiden on kestettävä käyttöolosuhteita vuosikymmenten ajan. Laatupoikkeamia sisältävän tuotteen vaihtaminen asiakaskohteessa kesken elinkaaren on usein hankalaa ja erittäin kallista. Siksi kaapelitoimittajan  syvällinen ja pitkä kokemus ovat ratkaisevia.

Johtavana kaapelivalmistajana Prysmian Group hyödyntää laajaa kansainvälistä osaamistaan ja tuotekehityskeskustensa kokemuksia myös laadunvalvonnassa, oli kyseessä rutiinitestaus, asiakastarpeisiin räätälöity erityiskoestus tai pitkäaikaiskoe. Pikkalan tehtaalla pitkäaikaisin edelleen käynnissä oleva koe alkoi vuonna 1992. Prysmian Groupissa yhtiön laadunvalvonnan pitkää perinnettä ja syvää osaamista vaalitaan jatkossakin.