EN - Footer - Privacy policy - Header headquarters

Tietosuojakäytäntö

EN - Footer - Privacy policy - Text

PRYSMIANIN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tämä tietosuojakäytäntö pyrkii selittämään Prysmian Group Finland Oy:n (”yhtiö”) tämän sivuston https://fi.prysmiangroup.com (”sivusto”) kävijöistä rekisterinpitäjän ominaisuudessa keräämien henkilötietojen käsittelyä ja tavoitteita.
Huomaathan, että politiikka koskee kaikkia sivustolla kävijöitä tai sen sisältöä ja sen tarjoamia palveluja käyttäviä (”käyttäjä”). 
Käyttäjien henkilötietoja käsitellään nykyisen lainsäädännön mukaisesti ml. EU-direktiivi 2016/679 “GDPR”.

1. OHJAUS MUILLE SIVUSTOILLE


Tältä verkkosivustolta voit muodostaa yhteyden toisen Prysmian-konsernin yhtiön sivustoon ja kolmansien osapuolten sivustoihin. Yhtiö ei ole vastuussa kolmansien osapuolten nettisivujen mahdollisesta henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä.
Sen vuoksi toisille sivustoille tai sosiaaliseen mediaan siirtyvän käyttäjän tulee huolellisesti tutustua ao. tietosuojakäytäntöihin ymmärtääkseen paremmin, miten kolmannet osapuolet hänen henkilötietojaan käsittelevät.

2. KERÄTYT HENKILÖTIEDOT

(A) Liikennetiedot
Tämän verkkosivuston käyttämiseen tarkoitetut tietojärjestelmät ja ohjelmistomenetelmät hankkivat tavanomaisen toimintansa aikana joitain henkilökohtaisia tietoja, joiden lähettäminen on tarpeen Internet-viestintäprotokollien käytössä.
Näitä ovat IP-osoitteet, selaimen tyyppi, käyttöjärjestelmä, verkkotunnus ja verkkosivujen osoitteet, joista olet kirjautunut sisään tai ulos, sivuston käyttäjien vierailemien sivujen tiedot, käyttöaika, aika jona käyttäjä pysyy samalla sivulla, sisäisen polun analyysi ja muut käyttäjän käyttöjärjestelmän ja tietokoneympäristön parametrit.
Tätä teknistä/tietoteknistä tietoa kerätään ja käytetään vain kokonaisuuden osana eikä välittömästi tunnistettavalla tavalla; niitä voitaisiin käyttää vastuun varmistamisessa, jos kyseessä olisi hypoteettinen rikos sivustoa vastaan, tai viranomaisten pyynnöstä.

(B) Käyttäjän antamat henkilötiedot
Sivustolla on joitakin osia (esim. uutiskirjeen tilaus), joiden tavoitteena on kerätä vain henkilötietoja, jotka käyttäjä päättää antaa yhtiölle. On selvää, että tässä tapauksessa rekisterinpitäjän on kerättävä käyttäjän antamia tietoja täyttääkseen hänen pyyntönsä. Vastaavasti halutessaan, että rekisterinpitäjä ei kerää käyttäjän tietoja, hän ei lähetä pyyntöjä.
Luettuaan tämän politiikan ymmärtääkseen yksityiskohtaisesti, miten ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään, käyttäjällä on oikeus antaa henkilötietonsa täyttämällä sivuston siihen tarkoitettuja lomakkeita.

3. KÄSITTELYN TAVOITTEET


Sivusto on suunniteltu pääasiallisesti Prysmian Groupin yritysten toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyvän tiedon välittämiseen – interaktiivisesti. Sen vuoksi useimmissa tapauksissa käyttäjien henkilötietojen keruuta ei tarvita. 
Joka tapauksessa GDPR:n periaatteiden mukaisesti sivusto on myös suunniteltu minimoimaan henkilötietojen keruun sekä poissulkemaan sellaisen tiedon käsittelyn kaikissa niissä tapauksissa, joissa alla kuvatut tarkoitukset voidaan saavuttaa toisella tavoin tai anonyymiä tietoa käyttäen.


Yhtiö käsittelee henkilötietojasi vain tarkoituksenaan:
a) mahdollistaa asianmukainen navigointi sivustolla;
b) mahdollistaa käyttäjien parempi ja laajempi tiedonsaanti yhtiön toiminnasta, palveluista ja tuotteista;
c) käyttäjien pyyntöihin vastaaminen ja niiden täyttäminen;
d) rekrytointiprosessi ja CV:iden kerääminen sivuston kautta;
e) lakien ja ao. viranomaisten vaatimusten/pyyntöjen/määräysten mukaan toimiminen
f) yhtiön tuotteista ja palveluista kertovan uutiskirjeen lähettäminen.


Mikäli tietoja kerättäisiin tulevaisuudessa myös muihin kuin yllämainittuihin tarkoituksiin, yhtiön velvollisuus on toisaalta kertoa käyttäjälle uudesta tarkoituksesta ja toisaalta varmistaa, että siihen on tarvittaessa laillinen peruste kuten käyttäjän suostumus.

4. KÄSITTELYN LAILLINEN PERUSTE


Käyttäjän henkilötietojen antaminen on omavalintaista – ellei toisin todeta – mutta mikäli näitä tietoja ei anneta yhtiölle, saattaa olla mahdotonta täyttää käyttäjän pyyntöä tai tarjota tiettyä palvelua (kuten uutiskirjettä).
Ylläolevan listan kohtien a) -  e) mukainen toiminta ei edellytä käyttäjän suostumuksen saamista niiden perustuessa eri lain kohtaan, t.s. tarpeeseen toimittaa palveluja, joita käyttäjä on suoraan pyytänyt ja rekisterinpitäjän velvoitteidensa täyttämistarpeeseen.
Sitä vastoin, vaikkakin uutiskirjeiden lähetys edellyttää käyttäjän rekisteröintiä, yhtiö ei voi lähettää tällaista kommunikaatiota ilman käyttäjän erityistä suostumusta.


5. KÄSITTELYKEINOT JA TIETOTURVA


Henkilötietoja kerätään ja käsitellään lain mukaan ja rehellisesti edellä mainittuja tarkoituksia varten ja lainsäädännön perusperiaatteita noudattaen.
Käsittely voi olla sekä manuaalista että elektronista ja siinä voidaan käyttää tietoteknisiä työkaluja, aina varmistaen tietojen varman säilytyksen ja luottamuksellisuuden. Pyrimme erityisesti pienentämään riskiä vahingossa tai laittomasti tapahtuvaan tietojen tuhoamiseen, katoamiseen, muuttamiseen, oikeudettomaan julkaisemiseen tai henkilötietoihin oikeudettomaan pääsyyn tai niiden käyttämiseen muuhun kuin alkuperäiseen keräystarkoitukseen.
Tietoja käsitellään rekisterinpitäjän alaisuudessa vain niiden toimesta, joilla on siihen asianmukainen lupa ja jotka toimivat yhtiön käytäntöjen ja ao. lakien ja säädösten mukaan.

6. VIESTINTÄ KOLMANSILLE OSAPUOLILLE


Sivuston kautta kerättyjä henkilötietoja ei anneta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta.
Mikäli rekisterinpitäjä antaa tietoja kolmansille osapuolille tai kumppaneille (kuten palveluntarjoajat, postinkuljetus, IT-yritykset, viestintätoimistot), jotta he pystyvät toimittamaan edellä mainittuja palveluja, on rekisterinpitäjän vastuulla nimittää osapuolet tietojen käsittelijöiksi tehtävänsä, kokemuksensa ja luotettavuutensa nojalla sekä antaa heille ohjeet tietojen turvalliseen käsittelyyn. Tietojen käsittelytahojen luettelo on saatavana yhtiölle lähetetystä kirjallisesta pyynnöstä myöhemmin kerrottavalla tavalla.
On selvää, että käyttäjän henkilötiedot on kerrottava kolmansille osapuolille kuten oikeus- tai muille viranomaisille määräyksiä tai pyyntöjä sekä oikeussääntöjä noudattaen.

7. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Sivuston kautta kerättäviä henkilötietoja säilytetään muodossa, joka mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen, vain niin kauan kuin on välttämätöntä alkuperäisen tavoitteen saavuttamiseksi, ja joka tapauksessa lakien ja määräysten asettamien aikarajojen puitteissa sekä rekisterinpitäjän oikeuksien suojaamiseksi (tietojen säilyttämisajoista ja rajoituksista annetun lain mukaan), tarpeen mukaan.
Kun tietojen säilyttäminen tulee tarpeettomaksi yllämainitut seikat huomioiden, ne poistetaan tai muutetaan anonyymeiksi.

8. EVÄSTEET (RISTIVIITTAUS)

Lisää tietoa tämän sivuston evästeistä ja niiden käytöstä saat sivuston evästekäytännöt-kohdasta.

9. TIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE

Prysmian Groupin kansainvälisen luonteen vuoksi tietoa siirretään ja käsitellään ulkomailla, kuitenkin vain yllä esitettyihin tarkoituksiin, konsernin yrityksissä, jotka voivat sijaita joko EU-alueella tai sen ulkopuolella.
Mikäli tietoja siirretään EU-alueen ulkopuolisiin maihin, siirto tapahtuu erityisin lain määrittelemin tiedonsiirtotakuin, esim. EU-komission hyväksymien sääntöjen mukaan tai vastaavin turvamenettelyin.
 
10. HENKILÖN OIKEUDET


Käyttäjä voi milloin vain:
a) saada pääsyn henkilötietoihinsa sekä saada todisteita rekisterinpitäjän tarkoituksesta, tietojen sisällöstä, niiden mahdollisista vastaanottajista, säilytysajasta ja automatisoidun päätöksenteon olemassa olosta;
b) korjauttaa väärät tietonsa viipymättä;
c) saada tietonsa poistetuksi lain määrittelemällä tavalla;
d) rajata tiedon käyttöä, mikäli mahdollista;
e) vaatia tietojaan rekisterinpitäjältä eli saada ne jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja luettavassa muodossa, myös toimitettavaksi toiselle rekisterinpitäjälle yhtiön sitä estämättä kaikissa lain edellyttämissä tilanteissa;
f) tehdä valituksen asianomaiselle valvontaviranomaiselle.
Näihin liittyvissä kysymyksissä tai saadaksesi lisätietoja otathan yhteyttä osoitteeseen
[email protected].

11. REKISTERINPITÄJÄ
Rekisterinpitäjä on Prysmian S.p.A. Yhtiö noudattaa Italian lakia ja sen osoite on Via Chiese 6 - 20126 Milan (Italia).
Saat yhteyden rekisterinpitäjän tietosuojavastaavaan ottamalla yhteyttä osoitteeseen [email protected].

12. POLITIIKAN PÄIVITYS

Rekisterinpitäjällä on oikeus korjata tai muuttaa tätä tietosuojapolitiikkaa ajan mittaan huomioidakseen lainmuutoksia tai lisätäkseen uusia palveluja. Siksi käyttäjiä pyydetään vierailemaan tällä sivulla määräajoin. 

Alla on tämän politiikan viimeinen päivityspäivämäärä.
22.05.2018